!گوش بده

در اینجا مجموعه ای از پیام ها و روایت های شخصی افراد را داریم که به زبان انگلیسی و با ترجمه ی فارسی می باشن

 

آرامش، آیا امکان پذیر است؟

speakersm3 آرامش، آیا امکان پذیر است؟
speakersm3 آرامش، آیا امکان پذیر است؟
speakersm3 آرامش، آیا امکان پذیر است؟
speakersm3 آرامش، آیا امکان پذیر است؟